Statut udruge Omnibus

Na temelju članka 11. Zakona o Udrugama (Narodne novine br 88/2001) i članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi (N.N. br. 76/93), Osnivačka skupština UDRUGE „Omnibus“, na svom zasjedanju održanom dana 26. Listopada 2010. Godine u Zagrebu donijela je ovaj tekst

STATUTA

UDRUGE „Omnibus“

I. Opće odredbe

Članak 1.

Ovim statutom određuje se naziv, sjedište i područje djelovanja Udruge, pečat i znak udruge, svrha i ciljevi udruge, djelatnost udruge, način pribavljanja i raspolaganja sredstvima udruge, prijem u članstvo i prestanak članstva, prava i dužnosti članstva i sudjelovanje u aktivnostima, djelatnostima i poslovima udruge, organi udruge, izbor, mandat, odlučivanje, odgovornost i opoziv organa upravljanja udruge, ostvarivanje kontrole rada udruge, predstavljanje i zastupanje Udruge i druga pitanja.

Članak 2.

Udruga ima status pravne osobe.

II. Naziv, sjedište, područje djelovanja, pečat i znak udruge

Naziv i sjedište udruge

Članak 3.

Naziv udruge glasi:

UDRUGA „Omnibus“, skraćeno „Omnibus“. Sjedište udruge je u Zagrebu, Brozova ulica 36/2.

U pravnom prometu s inozemstvom udruga može upotrebljavati naziv na engleskom jeziku koji glasi: Omnibus association.

Osobe za zastupanje udruge su: predsjednik, dopredsjednik i tajnik, a Skupšina može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge.

Javnost udruge

Članak 4.

Rad udruge je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim obavještavanjem članova udruge i putem javnog priopćavanja.

Članovi se o radu udruge obavještavaju na jedan od sljedećih načina: dostavom pisanih materijala, putem sjednica tijela Udruge, objave odluka medijima, poštom ili e-mailom. Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvještavati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Područje djelovanja

Članak 5.

Udruga djeluje na području Republike Hrvatske.

Pečat i znak Udruge

Članak 6.

Udruga ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s punim nazivom  na obodu koji glasi: Udruga „Omnibus World Workshop” , a u sredini je upisan tekst: “Omnibus”. Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti ga: predsjednik Udruge, dopredsjednik i tajnik Udruge. Vizualni identitet Udruge (znak, logotip) obavezno se primjenjuje u poslovanju i javnom djelovanju.

 

III. Svrha i ciljevi Udruge

Članak 7.

Svrha Udruge jest stvaranje i unapređivanje uvjeta za slobodno udruživanje građana i njihovo bavljenje umjetničkom, fotografskom, filmskom, dizajnerskom, vizualnom  i grafičkom djelatnošću te promicanje, razvitak i unapređenje fotografije kao umjetnosti, njen napredak, širenje te stvaranje umjetničke i kreativne djelatnosti.

Članak 8.

Ciljevi Udruge jesu:

1.                  okupljanje građana koji se bave fotografskim, filmskim, dizajnerskim, vizualnim i/ili ostalim oblicima umjetnosti

2.                  unapređivanje i zaštita slobode vizualnog i fotografskog stvaralaštva

3.                  zaštita djela primjenjenih vizualnih i fotografskih umjetnosti i autorskih prava svojih članova

4.                  povezivanje, informiranje i unapređenje suradnje s pojedincima i ustanovama u zemlji i svijetu, posebno na zaštiti slobode umjetničkog stvaranja kroz zajedničke projekte i susrete (izložbe, istraživanja, predavanja, tribine, radionice, seminari i sl.)

5.                  promicanje svjetskih kultura i vrijednosti kao što su multikulturalnost društva, demokracija,  suživot i ljudska prava

6.                  postavljanje i pridržavanje visokih kriterija kvalitete u znanstvenom i stručnom radu u području vizualnih, fotografskih i ostalih umjetnosti

7.                  poticanje osobnog i profesionalnog razvoja i samorazvoja

8.                  briga o osposobljavanju i izobrazbi članova Udruge

9.                  ostvarivanje i zaštita interesa članova Udruge

IV. Djelatnost udruge, način pribavljanja i raspolaganja sredstvima udruge

Djelatnost udruge

Članak 9.

Svoje ciljeve iz članka 8. Ovog Statuta udruga ostvaruje:

 • proširivanjem znanja svojih članova i građanstva na području vizualne i fotografske umjetnosti i tehnike
 • poticanjem svojih članova i građanstva na aktivno bavljenje fotografijom na svim područjima umjetničke djelatnosti
 • organiziranjem kulturno-umjetničkih događanja (izložbe, javni nastupi, seminari,, radionice, predavanja, aukcije i ostale kulturno-umjetničke aktivnosti) sa svrhom predstavljanja različitih kultura svijeta i promicanja vrijednosti multikulturalnosti, interkulturalnosti, demokracije, suživota i ljudskih prava
 • organiziranjem  prodaje radova članova Udruge  u svrhu prikupljanja materijalnih sredstava koja su namijenjena djelatnostima zbog koje je Udruga i osnovana i/ili humanitarnim ciljevima
 • organiziranjem i provođenjem individualne i/ili grupne edukacije djece, mladeži, odraslih osoba, poduzeća i ustanova putem tečajeva, seminara i radionica
 • pružanje edukacije za širu javnost o poslovima vezanima uz osnovne postavke i pripreme za modne, reklamne, portretne i slične fotografije (tečajevi za modele, tečajevi za uljepšavanje modela i scenografije-vizažisti, frizeri, modni stilisti te stilisti za hranu, dizajneri i slično)
 • poticanjem strukovne i umjetničke suradnje s  odgojnim i obrazovnim ustanovama
 • organiziranjem izdavačke, edukativne i uslužne djelatnosti (izdavanje knjiga, članaka, letaka, plakata,  priručnika, publikacija i drugo, te usluge fotografiranja)
 • poticanjem međunarodnih umjetničkih akcija u zemlji i nastupanja članova Udruge u inozemstvu
 • kontaktiranjem i poticanjem razvoja mreže suradnje sa ostalim Udrugama sličnog područja djelovanja u zemlji i inozemstvu
 • sudjelovanjem na domaćim i inozemnim seminarima, tečajevima i radionicama u svrhu stručnog i profesionalnog usavršavanja
 • potiče i omogućuje svojim članovima sudjelovanje na seminarima, tečajevima i radionicama u Hrvatskoj i inozemstvu
 • nabavom potrebne opreme za rad Udruge te zaračunavanjem radnji na području fotografskog obrazovanja, prodajom i posuđivanjem opreme, iznajmljivanjem prostora i drugo.

Radi obavljanja svojih zadaća Udruga može zasnivati radni odnos s drugim osobama, o čemu odlučuje predsjednik Udruge, uz suglasnost Skupštine. U slučaju potrebe predsjednik Udruge može odlučiti da se za obavljanje povremenih poslova angažiraju određene osobe, u skladu sa zakonom.

Djelovanje Udruge, imovina Udruge, način pribavljanja i raspolaganja sredstvima Udruge

Članak 10.

Udruga djeluje na načelima neprofitnih organizacija; imovina Udruge namijenjena je isključivo obavljanju djelatnosti Udruge čemu podliježu planovi pribavljanja i raspolaganja sredstvima Udruge i pravni i drugi poslovi koje Udruga sklapa u svezi poslova utvrđenih ovim statutom.

Udruga može povjeriti obavljanje određenih poslova, utvrđenih ovim Statutom, drugoj osobi.

Imovina Udruge

Članak 11.

Imovinu Udruge čine novčana sredstva, pokretne stvari, nekretnine i druga imovinska prava.

Imovinu Udruge tvore:

 • prihodi od članarine, dobrovoljnih prinosa i darova
 • prihodi od donacija i zaklada
 • prihodi ostvareni prodajom radova članova u svrhu prikupljanja materijalne dobiti namijenjene djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana
 • prihodi ostvarenih organiziranjem različitih akcija opisanih u točki 9. Statuta Udruge, a u svrhu prikupljanja materijalne dobiti namijenjene djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana (prihodi ostvareni organiziranjem tečaja, seminara, radionica, uslugom fotografiranja, izdavačke djelatnosti te sličnih oblika djelovanja)
 • ostali prihodi, u skladu sa zakonom.

Sredstva za osnivanje i početak rada Udruge osiguravaju članovi osnivači Udruge.

Dobit koju ostvari svojim djelatnostima Udruga smije koristiti isključivo za promicanje tih djelatnosti.

Članak 12.

Financijsko poslovanje Udruge obavlja se na osnovi godišnjeg financijskog plana koji donosi Skupština Udruge.

Financijsko i materijalno poslovanje Udruge vodi se u knjigama prihoda u skladu sa zakonom.

Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je predsjednik, a u slučaju njegove spriječenosti, druge osobe ovlaštene od strane skupštine.

Udruga posluje putem žiro računa.

V. ČLANSTVO I ČLANARINA

Članak 13.

Članom Udruge može postati svaka punoljetna poslovno sposobna fizička osoba koja se bavi djelatnostima zbog kojih je udruga osnovana, ili drugim djelatnostima kojima neposredno doprinosi funkcioniranju Udruge i ostvarivanju njezinih ciljeva.

Članovi udruge Omnibus mogu biti aktivni, pasivni i počasni.

Aktivni članovi  udruge Omnibus su oni koji u potpunosti prihvaćaju ciljeve udruge i to pismeno potvrde. Aktivni članovi sudjeluju u radu udruge, primaju obavijesti o radu, glasilo i program udruge i imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge. Aktivnim članom postaje se na temelju odluke Predsjednika. Predsjednik udruge ima pravo odbiti zahtjev za aktivnim članstvom. Aktivni članovi imaju pravo sudjelovati na skupštinama udruge, donositi odluke i biti birani na rukovodeće funkcije udruge.

Pasivni članovi udruge Omnibus sudjeluju u radu udruge i primaju obavijesti o radu, glasilo i program udruge, ali nemaju pravo donošenja odluka vezanih za rad udruge i ne mogu biti birani u tijela upravljanja. Pasivni članovi imaju pravo sudjelovanja na skupštinama udruge u svojstvu promatrača.

Počasnim članom udruge Omnibus može postati svaka fizička ili pravna osoba koja je značajno pridonijela radu Udruge i ostvarenju njezinih ciljeva. Odluku o tome donosi Skupština. Počasni članovi ne plaćaju članarinu i nemaju pravo donositi odluke vezane za rad udruge, birati ili biti birani u tijela rada.

Članak 14.

Kandidat za prijem u aktivno članstvo Udruge dužan je podnijeti molbu za primanje u članstvo, pristupnicu, kratku stručnu biografiju te preporuku jednog aktivnog člana Udruge.

Kandidat za pasivno članstvo dužan je podnijeti molbu za primanje u članstvo udruge te ispuniti pristupnicu.

Kandidata za počasno članstvo mogu predlagati svi aktivni članovi udruge Omnibus.

O primanju u članstvo i isključenju iz članstva Udruge odlučuje predsjednik Udruge. Osoba će biti obaviještena o odluci u roku od 45 dana, pismenim putem. Protiv odluke o isključenju i odbitku primitka u članstvo zainteresirana osoba ima pravo prigovora Skupštini udruge u roku od 15 dana. Odluku Skupština udruge donosi na svom sljedećem zasjedanju. Odluka Skupštine udruge je konačna.

Članak 15.

Aktivni članovi udruge imaju pravo i dužnost:

 • Aktivno sudjelovati u radu Udruge
 • Aktivno sudjelovati u upravljanju Udrugom
 • Birati i biti birani u tijela Udruge
 • Davati prijedloge i stavljati primjedbe u vezi s radom tijela Udruge
 • Biti obaviještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka
 • Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge
 • Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
 • Čuvati i podizati ugled Udruge
 • Platiti godišnju članarinu

Pasivni članovi udruge imaju pravo i dužnost:

 • Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja
 • Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge
 • Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
 • Predlagati bolja rješena za Udrugu
 • Biti obaviještavani o radu Udruge i izvršavanju njenih programskih zadataka
 • Pridržavati se Statuta i drugih akata Udruge
 • Pridonositi ostvarivanju ciljeva Udruge
 • Čuvati i podizati ugled Udruge
 • Platiti godišnju članarinu

Počasni članovi Udruge mogu:

 • Sudjelovati u radu Skupštine bez prava odlučivanja
 • Davati prijedloge i izražavati vlastito mišljenje na sastancima Udruge
 • Sudjelovati na sastancima, predavanjima i drugim oblicima djelovanja i aktivnosti Udruge utvrđenih ovim Statutom
 • Predlagati bolja rješena za Udrugu

Članak 16.

Članstvo u udruzi prestaje:

 • Smrću člana,
 • Ispisom, na osobni zahtjev člana,
 • Isključenjem,

Član može biti isključen iz udruge zbog:

 • Teže povrede etičkog kodeksa udruge
 • povrede odredaba ovog Statuta i drugih općih akata Udruge,
 • narušavanja ugleda Udruge,
 • narušavanja interesa Udruge, uslijed čijeg je djelovanja nastupila imovinska ili neimovinska šteta Udruzi,
 • neplaćanja članarine za jednu kalendarsku godinu, a bio je pozvan na njezino plaćanje

Članak 17.

Visinu godišnje članarine utvrđuje Skupština Udruge na redovnoj sjednici.

VI. Tijela Udruge

Članak 18.

Tijela Udruge su:

 • Skupština Udruge
 • Predsjednik
 • Dopredsjednik
 • Tajnik

Predsjednik može osnivati povremena ili stalna povjerenstva, timove, radne grupe  za obavljanje pojedinih poslova ili za izvršavanje određenih zadataka.

Izbor, mandat, odlučivanje, odgovornost i opoziv tijela upravljanja i nadzora Udruge

Skupština Udruge

Članak 19.

Skupština Udruge je najviše tijelo upravljanja Udruge.

Skupštinu Udruge čine svi članovi Udruge.

Skupština Udruge može biti sazvana kao redovna, izvanredna ili izborna.

Članak 20.

Redovna Skupština Udruge saziva se jednom godišnje, a po potrebi i češće.

Predsjednik Udruge dužan je sazvati redovnu, izvanrednu i izbornu Skupštinu Udruge uvijek kad to zatraži najmanje jedna trećina članova Udruge.

Ako predsjednik Udruge ne sazove Skupštinu Udruge temeljem pismeno obrazloženog zahtjeva u roku od trideset dana od dana kada mu je pismeni zahtjev za sazivanje podnesen, sazvat će je Predlagatelji.

U svom zahtjevu za sazivanje skupštine Predlagatelji su obvezni priložiti prijedlog dnevnog reda, prijedlog za članove radnog tijela Skupštine Udruge i potrebne radne materijale.

Pismeni pozivi za Skupštinu Udruge moraju se poslati članovima najkasnije petnaest dana prije njenog održavanja.

Članak 21.

Skupština Udruge:

 • Donosi Poslovnik rada Skupštine Udruge, te njegove dopune i izmjene,
 • Donosi Pravilnik o radu Udruge, njegove dopune i izmjene,
 • Donosi Etički kodeks Udruge, njegove dopune i izmjene,
 • Donosi odluku o visini članarine,
 • Donosi plan rasta i razvoja Udruge,
 • Donosi odluku o programu rada Udruge,
 • Utvrđuje politiku razvitka udruge,
 • Donosi i mijenja Statut udruge,
 • Donosi financijski plan i završni račun,
 • Donosi druge akte i odluke vezane za rad Udruge,
 • Bira i razrješuje dužnosti Predsjednika, Dopredsjednika i Tajnika Udruge,
 • Razmatra i usvaja izvješća o radu Udruge,
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Udruge,
 • Odlučuje o učlanjenju u međunarodne pravne asocijacije,
 • Odlučuje o dodjeli nagrada i priznanja,
 • Odlučuje o prestanku rada Udruge,
 • Obavlja i druge poslove, u skladu sa zakonom, ovim statutom i drugim općim aktima  Udruge.
 • I o drugim važnim sadržajima za funkcioniranje i rad Udruge u cjelini

Skupština Udruge ovlaštena je donijeti bilo koju odluku iz nadležnosti drugih tijela, ukoliko izabrana tijela ne rade i time ugrožavaju funkcioniranje Udruge.

Rad Skupštine Udruge

Članak 22.

Skupštinom Udruge rukovodi radno tijelo od 3 člana koje se bira na sjednici Skupštine Udruge.

Predsjednik Udruge saziva Skupštinu Udruge pismenim putem najmanje 15 dana prije održavanja Skupštine Udruge.

Skupština Udruge pravovaljano odlučuje ako joj prisustvuje najmanje jedna trećina njezinih članova, ili 10 članova ukoliko Udruga broji više od 30 članova. Skupština Udruge donosi odluke kvalificiranom većinom glasova (odnosno 50% + 1 glas) prisutnih članova Udruge, prihvaćanjem ili odbijanjem prijedloga. Odluke se donose u pismenom obliku i otpravljaju preporučenom poštom ako se odnose na pojedinačna prava i obveze člana Udruge.

U slučaju jednakog broja glasova “za” i “protiv” glasovanje se ponavlja sve dok se ne donese odluka većinom glasova.

Sjednice Skupštine Udruge su javne.

O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Članak 23.

Sva tijela koja bira Skupština Udruge biraju se na vrijeme od dvije godine, javnim ili tajnim pismenim glasovanjem. Pismeno tajno se glasa o biranju, razrješavanju i opozivu predsjednika i drugih osoba zaduženih za zastupanje Udruge.

Skupština Udruge može, na svom redovnom, izvanrednom ili izbornom zasjedanju, razriješiti člana bilo kojeg tijela koje ona bira i prije isteka mandata na koji je on izabran ako nesavjesno obavlja svoju funkciju ili je grubo prekršio odredbe ovog statuta ili drugog općeg akta Udruge.

Predsjednik Udruge

Članak 24.

Predsjednik Udruge predstavlja i zastupa Udrugu.

Predsjednik provodi odluke Skupštine Udruge, u skladu s odlukama Skupštine i odredbama ovog statuta.

Predsjednik koordinira rad Udruge i brine se o tome da Udruga radi i djeluje u skladu sa zakonom; organizira financijsko-materijalno poslovanje u skladu s važećim propisima i s tim u vezi raspolaže samostalno sredstvima do iznosa od 20.000,00 kuna, a za veći iznos potrebno je odobrenje Skupštine Udruge.

Predsjednik osniva povremena ili stalna operativna tijela, povjerenstva, timove, radne grupe ili angažira pojedince za obavljanje pojedinih poslova ili za izvršavanje određenih zadataka.

Predsjednik saziva Skupštinu Udruge, rukovodi radom Skupštine Udruge te utvrđuje prijedlog programa rada i Statuta koji se podnose Skupštini na razmatranje i prihvaćanje te brine o upoznavanju javnosti s radom Skupštine Udruge.

Predsjednik priprema, ili osniva radne grupe za pripremu, statuta, njegovih izmjena i dopuna te prijedloge drugih akata koje donosi Skupština Udruge.

Predjednik predlaže Skupštini Udruge dodjeljivanje nagrada i priznanja zaslužnim pojedincima, ustanovama, organizacijama ili drugim Udrugama.

Predsjednik nadzire materijalno i financijsko poslovanje Udruge te donosi odluke o isključenju člana iz Udruge.

Predsjednik daje Skupštini prijedlog o promjeni adrese i sjedišta Udruge, te o osnivanju podružnica Udruge.

Predsjednik Udruge sačinjava i izlaže godišnji program rada Udruge i podnosi izvještaje o radu Udruge Skupštini  kroz proteklu godinu.

Predsjednika Udruge u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti, zamjenjuje druga osoba koja je, od strane Skupštine, ovlaštena za zastupanje Udruge.

Članak 25.

Mandat predsjednika Udruge jest dvije godine.

Dopredsjednik Udruge

Članak 26.

Dopredsjednika bira Skupština, iz redova članova Udruge, na razdoblje od dvije godine, i može biti ponovo biran.

Dopredsjednik udruge obavlja slijedeće poslove:

 • zastupa Udrugu, odnosno zamjenjuje predsjednika Udruge u svim poslovima u slučaju njegove spriječenosti
 • brine i odgovoran je za zakonitost rada Udruge i izvršenje obveza propisanih zakonom i drugim propisima

 

Tajnik Udruge

Članak 27.

Tajnika Udruge bira i imenuje Skupština na mandat od 2 godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u Udruzi.
Tajnik Udruge vodi Registar članova.

VII. Prestanak rada Udruge

Članak 28.

Udruga prestaje postojati odlukom Skupštine Udruge i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka rada Udruge njena će se imovina, nakon podmirenja obveza predati članovima koji su aktivno sudjelovali u radu Udruge u posljednjih 5 godina.

VIII. Ostale odrednice

Članak 29.

Udruga može osnivati podružnice bez pravne osobnosti na funkcionalnom i teritorijalnom načelu. Podružnica se može osnovati s najmanje tri člana.

Odluku o osnivanju, ustroju i osobi ovlaštenoj za predstavljanje podružnice donosi Skupština.

Članak 30.

Ostali dokumenti koji definiraju poslovanje Udruge su:

 • Poslovnik o radu Skupštine Udruge,
 • Pravilnik o radu Udruge, koji sadrži Etički kodeks Udruge, te Odredbe o disciplinskoj odgovornosti

Stupanje statuta na snagu

Članak 31.

Ovaj statut stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 26. Listopada 2010.

Predsjednik Udruge:

Siniša Uštulica